Ngày đăng: 13-12-2023 - Đăng bởi: Eduworld Education Institute

Tổng quan

Dịch vụ Mầm non - Early Childhood Services (ECS) đề cập đến chương trình giáo dục dành cho trẻ em trước khi các em vào Lớp 1.

ECS bao gồm cả chương trình Mầm non dành riêng cho trẻ em cần hỗ trợ thêm và Mẫu giáo.

Alberta là tỉnh duy nhất ở Canada tài trợ giáo dục cho trẻ em từ 2 tuổi 8 tháng. https://www.alberta.ca/early-childhood-education

Mầm non

Mầm non dành cho trẻ em cần được hỗ trợ thêm để chuẩn bị vào Mẫu giáo và Lớp 1. Trẻ em đủ điều kiện bao gồm:

🔹 Học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
🔹 Yêu cầu lập trình bằng tiếng Pháp
🔹 Có năng khiếu và tài năng
🔹 Được chẩn đoán là bị khuyết tật nhẹ, trung bình, nặng hoặc chậm phát triển ngôn ngữ ở mức trung bình hoặc nặng


Trẻ em bị khuyết tật nặng hoặc chậm phát triển ngôn ngữ ở mức độ trung bình hoặc nặng có thể bắt đầu học mẫu giáo khi được 2 tuổi 8 tháng. Tất cả những đứa trẻ khác có thể bắt đầu học lúc 3 tuổi 8 tháng.

Hãy liên hệ với hội đồng nhà trường địa phương hoặc nhà điều hành ECS độc lập để biết thêm thông tin về chương trình hiện có và việc đăng ký cho con bạn.

Mẫu giáo

Mẫu giáo là năm trước khi vào lớp 1. Trẻ em phải ít nhất 5 tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 của năm bắt đầu học mẫu giáo.

Hãy liên hệ với hội đồng nhà trường địa phương hoặc nhà điều hành ECS độc lập để biết thêm thông tin về chương trình hiện có và việc đăng ký cho con bạn.

Nguồn : Alberta.ca

Alberta Education website

https://www.alberta.ca/early-childhood-education

 
 
 
 
Top
0932 887 557
0932 887 557